PKN-GAASTMEER

 PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR

 
         
 

Home Page Image
De kerk: een baken!

Gebruiksplan Pieltsjerke
vastgesteld per 24-08-2020

Lees meer...

Coronaproof-plan openluchtvieringen
PKN De Gaastmar
per 16-08-2020.

Lees meer...

Privacystatement
Check: versie 28 juni 2020...

 

 


Beleidsplan: wie we zijn en wat we willen...

'Waar een kerk is, is een toren van hoop'
Brieven in Coronatijd...

Zo nu en dan nog een nieuwsberichtje
van de kerkenraad...


Lees meer in...


Nieuwsbrief 13 september 2020
over wat er wel gebeurt...

reserveren voor een kerkdienst?
startsnein...
ontruimen & verbouw It Lokaal...
wel & wee
een fuchsia...
gedicht 'Aandacht'...


Nieuwsbrief 4 september 2020
over wat er wel gebeurt...

startsnein...
verbouw It Lokaal...
kerkdiensten vanaf 13 september...
een lied: 'Ga maar gerust'...
gedicht 'Stilte'...

Lees meer in...
Nieuwsbrief 28 augustus 2020
over wat er wel gebeurt...

Wolken?

wel en wee & een hart onder de riem...
'Onze Vader' en gedicht 'Mijn kind'...
bijzondere foto's...

Lees meer in...
Nieuwsbrief 21 augustus 2020
over wat er wel gebeurt...

startzondag 6 september 10:00 uur...
de volgende openluchtviering!

Klaas van der Goot
'Foto van vroeger': lied van Rob de Nijs
gezongen door Klaas van der Goot
klik hier voor het lied...
wel en wee...
It Lokaal: opruiming...
en een zegenbede


Nieuwsbrief 14 augustus 2020
over wat er wel gebeurt...

Pieltsjerke

zondag 16 augustus 10:00 uur...
Open luchtviering: uitnodiging!
foto It Piel: sicht op de tsjerketoer,
gemaakt door Atty Bak
zingen, en toch...
It Lokaal: verbouw/opruiming...
zegenbedes
& een gedicht


Nieuwsbrief 7 augustus 2020
over wat er wel gebeurt...

zonsopkomst Fiskersbuorren Gaastmeer

zondag 16 augustus...
Open luchtdienst: uitnodiging!
een bijzondere foto van een zonsopkomst op Fiskersbuorren
gemaakt door Alice,
Iona en 'de frede fan de greiden'.
'Leauwen' yn Fryslân
en zegenrijke woorden

Lees ook...
Nieuwsbrief 31 juli 2020
over wat er wel gebeurt...

hagepreek'Hagepreek' zondag 16 augustus...
Open luchtdienst: uitnodiging!
wel & wee
een bijzondere foto
Iona
de zegen van St. Patrick

Nieuwsbrief 17 juli 2020
over wat er wel gebeurt...

licht op Gaastmeer vanuit de lucht...
wel & wee...
kerkdiensten in september...
online-diensten...
en...
'Gebed voor wie op weg gaat'

Nieuwsbrief 10 juli 2020
over wat er wel gebeurt...

Zingen in de kerk?
Peaskeblommen: nog meer...
wel & wee...
meer Taizé...
verbouwing 'It Lokaal'...
en een lied via YouTube


Lees meer in...
Nieuwsbrief 3 juli 2020
over wat er wel gebeurt...

Zingen in de kerk?
Peaskeblommen: er is meer...
wel & wee...
en Taizé-liederenzoals
'Bless the Lord my soul'...


Nieuwsbrief 27 juni 2020
over wat er wel gebeurt...
zingen in de kerk...
naar de middelbare school...
puzzel: de oplossing...
Peaskeblommen?
wel & wee...
en een Ierse resizegen...

Nieuwsbrief 19 juni 2020
en wat er wel gebeurt:
kerkelijke kleuren
bouwen
tuingesprekken
onlinediensten
wel & wee
en geloven: ik kan het niet laten...

Gaastmeer bij nacht.
Foto Klaas van der Goot, zie nieuwsbrief.

Lees meer in...
Nieuwsbrief kerkenraad 12 juni 2020


geslaagd
Nieuwsbrief kerkenraad 5 juni 2020

En lees daarin over een prachtige mijlpaal deze week voor Redmer van Netten en Rixt van der Goot: ze zijn geslaagd!
Rixt is geslaagd voor VMBO-gt en gaat nu naar het MBO studierichting Horeca en Hospitality in Leeuwarden. Redmer is geslaagd voor de HAVO en gaat ook naar Leeuwarden, maar dan naar de NHL Stenden voor de studie International Business. Lokwinske!
Ook voor vervolgopleidingen zijn een aantal dorpsbewoners geslaagd: fan herte lokwinske!


Nieuwsbrief kerkenraad Pinksteren | 29 mei 2020
En lees daarin wie deze nieuwe inwoner van ons dorp is...


Nieuwsbrief kerkenraad
de brief of mail van de kerkenraad
van 22 mei 2020


Nieuwsbrief kerkenraad Hemelvaartsdag

21 mei 2020

Lees hier...
de brief of mail van de kerkenraad
van 15 mei

Lees hier...
de brief of mail van de kerkenraad
van 8 mei

Lees hier...
de brief of mail van de kerkenraad
van 1 mei

Lees hier...
de brief of mail van de kerkenraad
van 24 april.

Lees hier...
de brief of mail van de kerkenraad
van 17 april.

Lees hier...
de brief of mail van de kerkenraad
van Paaszondag 12 april.

Lees hier...
de brief of mail van de kerkenraad
van Stille Zaterdag 11 april.

Lees hier...
de brief of mail van de kerkenraad
van Goede Vrijdag 10 april.

Lees hier...
de brief of mail van de kerkenraad
van Witte Donderdag 9 april.

 

Download Beleidsplan 2018-2022

Uit de introductie...

Dit beleidsplan geldt voor de periode tot en met 2022. Dat is ook het moment waarop het contract met pastor Ludwine Andel afloopt en wij ons dus hoe dan ook moeten bezinnen op het vervolg. Het is de bedoeling dat dit plan de hoofdlijnen aangeeft, en dat er jaarlijks een werkplan komt waarin de concrete activiteiten zijn opgenomen. Zo houden we het flexibel en scheppen we toch een kader.


De gemeenteleden hebben bij de totstandkoming van dit plan een belangrijke rol gespeeld. In de extra gemeenteavonden die zijn gehouden tijdens onze zoektocht naar een nieuwe voorganger, heeft de gemeente een aantal duidelijke uitgangspunten en waarden benoemd. Die zijn voor de kerkenraad leidend geweest voor dit beleidsplan.

Het conceptplan is ook weer besproken met de gemeente en de opmerkingen zijn verwerkt. Met als resultaat een plan waarin u kunt lezen hoe wij met elkaar in de komende jaren kerk van God willen zijn en hoe we Hem hebben leren kennen in Jezus.

 

Ouderlingen en hun taken...

Piet Visser wijkouderling & voorzitter kerkenraad
Anneke van Mourik ouderling & scriba
Klaas Iedema ouderling-kerkrentmeester
Klaas Brouwer ouderling-kerkrentmeester


Betty Wiegersma is jeugdwerker.

Ouderling is een kerkelijk ambt. De christelijke kerk wordt door ambten gediend. Al in Bijbelse tijden was er sprake van oudsten, die onder leiding van een opziener de kerkelijke gemeente bestuurden.

De ouderlingen hebben het pastoraal opzicht over de gemeente. De bestuurlijke taak berust bij de kerkenraad, bestaande uit de bovengenoemde ambten. Ouderlingen en diakenen moeten volgens de kerkorde periodiek worden gekozen.

Diakenen...  
Gerlof Postma
Klaas van der Goot
Betty Bongers

Het woord diaken komt van het Griekse woord diakonos, dat dienaar betekent. De term is reeds in de Bijbel aan te treffen: de vroegste christelijke gemeenten hadden diakens (diakenen).

Het college van diakenen in een plaatselijke Protestantse kerk wordt wel de diaconie genoemd. De diaconie verleent zijn ondersteuning zo veel mogelijk anoniem: de gevers weten niet wie de giften zullen ontvangen. Een diaken heeft daarom ambtsgeheim, hierdoor wordt de privacy van de ontvangers gewaarborgd.

Door de komst van de sociale zekerheid in West-Europa is het werkterrein van diakenen veranderd, omdat hierdoor het aantal behoeftigen sterk afnam. Daarom ziet de diaconie tegenwoordig in veel gevallen niet alleen een taak in de plaatselijke gemeenten, maar ook wereldwijd: het werelddiaconaat. Hierbij steunen diaconieën in rijke landen de sociale taken van kerken in armere landen.

Naast het inzamelen en verantwoord besteden ziet de diaconie ook vaak een taak in de bewustmaking van de leden van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.


De kerkenraad vergadert in het algemeen op de eerste maandag van de maand van
19:30-22:00 uur.

Privacyverklaring
'Protestantske Gemeente De Gaastmar'
Wat doen we wel en niet met uw gegevens?
Lees de privacyverklaring...
vastgesteld
op de gemeenteavond van 26 november 2018.

 

 

Fisy op leauwen...
Wy wolle in gemeente wêze dy’t mei jo en jo fragen en twifels op ‘n paad giet. Net om slutende antwurden te finen. Wol biede wy jo in Wurd en in gastfrije iepen mienskip dy’t jo fierder helpe mei jo fragen en twifels.
(‘jo’ =‘dy’) Minsken, yn en bûten de tsjerke, ha yn 2014 deselde libbensfragen as de ballingen yn Babel, rom 26 ieuwen ferlyn, fier fan hús... Hoe is alles wurden wat wurden is? Wêr komme wy wei en wer geane wy hinne? Is der in God dy’t ús makke hat en seit: ‘Do meist’ der wêze’? Wêrta binne wy op dizze wrâld, dy’t somtiden sa paradyslik is en bytiden sa woest en leech is? Is der in God dy’t dit sjocht of binne wy warleas oerlevere oan it lot? It wetter komt ús ta de lippen, de azem wurdt ús ûntnaam, falt der noch wat te hoopjen?
Is der immen dy’t yn Gods namme ljocht meitsje kin yn ús tsjustere wrâld?

Stil, Israël fertelt in ferhaal...
(frij nei ‘Het verhaal gaat...’ fan Nico ter Linden)

Yn de wrâld om ús hinne en yn ’e Bibel wurdt dúdlik dat minsken op ferskate wize oer God tinke en prate (meie).
It ferhaal fan God en minsken yn ‘e Bibel docht rjocht oan dit ferskaat en biedt tagelyk de wissichheid fan dy iene God dy’t mei ús op wei giet.
In God dy ‘t minsken leaf hat en ta bloei komme litte wol.
In God dy ‘t ús ynspirearret en heint.
In God dy’t sichtber wurdt as wy minsken mei him op wei geane.
Jezus giet ús der yn foar. Syn libbenspaad, dea en ferrizenis meitsje God sichtber. Wy binne minsken nei Gods byld en geane mei dy God op paad, hoe ferskillend as wy ek binne.
Efter it ferhaal fan âlde/earste en nije/twadde testamint libje wy ús eigen hjoeddeiske ferhaal mei dy iene God.

Fansels freget dit ferhaal fan ús dat wy ús ferstân derby hâlde, ús ferdjipje yn de eftergrûn fan dy âlde ferhalen en antwurden sykje op ús fragen.
Dat âlde ferhaal giet sa wol fierder yn ús hert, yn ús gemeente, ús doarp en yn ‘e wrâld om ús hinne.

Wy moetsje inoar graach yn petearen oer ús leauwen. Lit ús ris besjen hoe’t ús libben rint: wêr sjoch ik God
en do net?
As wy foar it belibjen fan it leauwen yn ús tsjerke dan in motto kieze, dan is dat:
‘Op wei mei it ferhaal fan God en minsken’
Dat ferhaal freget ús om fan wurden, it Wurd, dieden te meitsjen! Dizze fisy wolle wy ek útdrage yn it doarp. Wy wolle oanslute by de doarpsmienskip en ús net op ús eigen eilantsje werom lûke om 't wy tsjerklik binne en oaren net. Wy binne fan betinken dat it ferhaal fan God en de minsken foar elkenien in ferriking is.

Yn de bysûndere tsjinsten kinne wy it doarp sjen litte wat wy yn ‘e hûs ha en wêr ‘t wy grutsk op binne. It binne de sneinen mei in sulveren rantsje. Yn dy tsjinsten wolle wy kwaliteit biede troch in goede tarieding en in sekuere, ôfwikseljende liturgy. Wy kieze dan oansprekkende tema's, hawwe yn it bysûnder omtinken foar bern en jongerein en meitsje sa folle mooglik gebrûk fan de talinten yn it doarp.

Tsjerke wêze is foar ús: minsken oansprekke, harkje nei harren ferhaal, har serieus nimme, ús ferhaal trochjaan, en har alle frijheid litte. Wol witte wy fansels, dat wy dit allegearre útfine kinne, om 't der in ploech belutsen en warbere minsken is. De minsken dy ‘t faak nei tsjerke geane en dat wat der barre moat op har noed nimme.
Foaral dy minsken komme ek by de sobere en stille tsjinsten lykas de nachtmieltsjinst op Wite Tongersdei. It seit himsels dat sa ‘n tsjinst in hiel oar karakter hat as in tsjinst dêr ‘t it hiele doarp op ôfkomt, mar wurdt mei likefolle soarch taret en fierd. Dat binne de mominten dat ús tsjerke efkes ynazemt. Dat ritme fan yntime tsjinsten en tsjinsten mei in brede útstrieling is karakteristyk foar ús tsjerke. Itselde jildt foar ús winterwurk: neist de gruthúsbesite en temajûnen foar it hiele doarp, binne der jûnen dêr ‘t allinne de hurde kearn te finen is.

It is no krekt dat lykwicht dat ús tsjerke sa libben makket. Mear lêze: sjoch de link nei it beliedsplan!