PKN-GAASTMEER

PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR

   
  Home Page Image
Diaconie & ZWO-groep


De diaconie helpt kerkleden en anderen die hulpbehoevend zijn. De diaconie krijgt een bepaald gedeelte van het budget van de kerk toegewezen. Daarnaast is doorgaans regelmatig een collecte tijdens de kerkdienst bestemd voor de diaconie. De diaconie zorgt waar nodig voor financiële ondersteuning. In het verleden richtte ze armenhuizen in voor mensen die buiten hun schuld dakloos waren.
Ze speelde ook een rol bij het oprichten van protestantse ziekenhuizen. Tegenwoordig doneren de meeste diaconieën regelmatig giften aan hulpverleningsorganisaties.
De diaconie is verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad.
 

Najaar 2021...

Succesvolle kledingactie voor vluchtelingen!
Deze actie bracht een flinke lading aan kleding naar
het Hellingpaed 24. We hebben het afgelopen
donderdag met drie auto's vol naar de COA-opvang
in Heeg gebracht.
Daar werd alles met open armen ontvangen!
Voor de verdeling wordt er een soort markt
georganiseerd onder de bewoners waar bij
iedereeen voor een klein symbolisch bedrag
(bjjv. 5 of 10 eurocent) de kans krijgt een
'passend' kledingstuk te kopen.


Hartelijk dank aan alle gulle gevers!

 


Diakenen...

Gerlof Postma
Betty Bongers
Klaas van der Goot

ZWO-groep...
Anneke van Mourik
en Baukje IJkema
(ponghâlders)


ponkje

Bankgegevens
NL50 RABO 0326 1223 70
Diaconie of zendingscommissie

 

De diaconie en zendingscommissie gebruiken de opbrengsten van de collectes en overige giften om een groot aantal projecten te steunen. Dat kunnen projecten dichtbij zijn, maar ook elders op de wereld. We proberen er zo goed mogelijk op te letten dat de giften worden besteed aan het doel waarvoor ze zijn bestemd. Daarom steunen we vooral projecten die de landelijke PKN begeleidt, of projecten van organisaties die we zelf persoonlijk kennen.
Waar gaat het geld heen?

  1. Naar noodhulpacties bij rampen of hongersnood.
  2. Naar de landelijke PKN, voor projecten die landelijk zijn uitgekozen (elke kerk betaalt jaarlijks een bijdrage).
  3. Naar organisaties of personen die om een bijdrage vragen voor een diaconaal doel. Dus bijvoorbeeld bestrijding van armoede, of een onderwijs- of gezondheidsproject.
  4. Naar een aantal vaste projecten, waar we een aantal jaren achter elkaar aan meewerken.


 

 

 

 

 

   
   
       

Blomkemerk 7 maaie 2022!

Klik op it affisje foar in fergrutting...

Blomkemerke diakony foar de Voedselbank Snits
smyt sa'n 625 euro op!

In tige gesellich barren brocht in protte folk en klanten
op 'n paad! Allegearre tige tank foar jimme belang-
stelling en bydragen! Klik op de foto hjirneist foar alle bylden!

   
          Wat zijn die vaste projecten waar De Gaastmar aan meewerkt? En wat kan ik doen als ik mee wil werken aan een project?    
    Wat is het project?     Wat kan ik doen?    
  Voedselbank Voedselbank Sneek – Wymbritseradiel.

Heel wat mensen uit De Gaastmar zijn vrijwilliger bij de voedselbank en de diaconie ondersteunt het werk met giften en met bijzondere acties; zo zijn er ter gelegenheid van de Dankdag voor gewas en arbeid kistenvol etenswaren ingezameld!


    Er is van alles te doen als vrijwilliger: pakketten uitdelen, pakketten inpakken, goederen in ontvangst nemen… Kijk op www.voedselbanksneek.nl en meld u aan. Of neem contact op met Anneke van Mourik.
Voedselbank

 

Actie 'Voedselbank' oktober 2020
Het resultaat van de inzamelingsactie werd donderdagochtend 5 november 2020 gebracht naar de Voedselbank Sneek-Wymbrits!
Hartelijk dank aan de gulle gevers!

Voedselbank
Voedselbank

    Wat is het project?     Wat kan ik doen?    
 

recycle

Lever uw cartridges en mobieltjes in voor een goed doel

    Wist u dat uw oude cartridges en mobieltjes geld waard zijn? Een groot aantal organisaties zamelt ze in en verkoopt ze vervolgens verder voor recycling. Zo kunt u met de opbrengst bijvoorbeeld het werk van Kika steunen, of van Cliniclowns, of van Jantje Beton. Ook in De Gaastmar willen we meedoen. Lever daarom uw cartridge of mobieltje in bij een van de leden van de diaconie/ZWO.    
    Wat is het project?     Wat kan ik doen?    
 

Sint Maartenactie
'Stichting Maher-India'.


Sint Maarten-actie

Klik voor de foto's van 11 november 2020 op de cheque hieronder...
Kijk ook op
Facebook Dorpsbelangen
of www.degaastmar.nl

Sinte Marten

Sint Maartenproject

Op 11 november lopen de kinderen met hun lampions in groepjes van deur tot deur om geld op te halen voor Stichting Maher India.

Steun aan kleuterklassen, opvangtehuis voor vrouwen en kinderen, sociaal werk in Phardi Wasti gemeenschap en sociaal werk in sloppenwijk Pernephata.
Maher is opgericht in 1997, oorspronkelijk als Blijf-van-mijn-Lijf huis. Spoedig bleek dat ook opvang nodig was voor de kinderen van de mishandelde vrouwen. Tegenwoordig biedt Maher onderdak aan 750 kinderen en 200 vrouwen. De kleinere kinderen krijgen via dit project kans om kleuteronderwijs te genieten.

   

U kunt op 11 november met uw bijdrage rechtstreeks dit project steunen en de diaconie vult de eindopbrengst jaarlijks aan met een fiks bedrag. In het algemeen ligt de opbrengst tussen de 600 en 700 euro aangevuld met een bijdrage van de diaconie ligt het eindbedrag rond de 1000 euro!

 

bedankbrief Maher-India

Meer info over het werk van Stichting Maher-India?
Sjoerd Schaaf vertelt in zijn nieuwsbrief over de reis die hij in het voorjaar van 2020 naar India maakte.
Nieuwsbrief St. Maher-India 2020

Bekijk ook de foto's die hij maakte. Klik op de foto voor de beelden.
Let op: soms schokkend!

Maher-India

 

Juf Janny vertelt het verhaal van
Sint Maarten...

[een godly play]

Klik op de foto hieronder voor het filmpje (± 8 minuten)...
Sint Maarten: het verhaal gaat...

Het lied nog een keer horen?
Klik op deze LINK

Klik voor een vergroting voor de liedtekst op de afbeelding...

 

    Wat is het project?     Wat kan ik doen?    
 

Kerinactie

 

Het onderstaande 'Papuaproject' is in november 2015 afgesloten.

Samen met andere kerken in de classis steunden wij activiteiten in Papua Nieuw Guinea. Op die manier leverden wij een kleine bijdrage aan de vreedzame strijd van de Papua's voor een eerlijke plaats in hun land. Het geld ging naar  het basis-onderwijs in het binnenland. Met het geld worden onderwijzers beter opgeleid en wordt het lesmateriaal verbeterd. Dat is hard nodig.  
De classiscommissie heeft regelmatig contact met mensen in Papua gehad, zodat we precies op de hoogte bleven van de besteding van het geld.
   

Binnenkort komt hier een ander project voor in de plaats...

Voor info over projecten:
kijk op www.kerkinactie.nl
Papuaproject

   
               
    Wat is het project?     Wat kan ik doen?    
  Present - SWF Stichting Present.

Deze Stichting bemiddelt tussen vraag en aanbod in het vrijwilligerswerk. We steken onze handen uit de mouwen.
   

Wilt u eenmalig of regelmatig iets voor een ander doen? Ga dan naar...

http://stichtingpresent.nl/sudwestfryslan

en meld u aan.

   
    Wat is het project?     Wat kan ik doen?    
    Dak- en thuislozen.

De opvang in Sneek kan op onze steun rekenen. De jeugd helpt mee om geld in te zamelen door de verkoop van spullen, bijvoorbeeld op een open dag. Af en toe helpen we in Sneek mee bij het bereiden van de maaltijd.


    Meer handen zijn altijd welkom!
Vraag informatie aan Anneke van Mourik.
   
    Wat is het project?     Wat kan ik doen?    
  Gered Gereedschap Gered gereedschap.

Ons nieuwste project. We stellen overtollig gereedschap beschikbaar aan projecten in ontwikkelingslanden. De diaconie draagt bovendien bij in de vervoerskosten.
    Wie gereedschap over heeft, kan dat neerzetten achter het huis van Gerlof Postma, Munkedyk 10.

Niet
bruikbaar zijn: fietsen, tuingereedschap, computers, gasflessen, huishoudelijke apparaten, muziekinstallaties, accuboormachines en losse ongesorteerde spijkers, schroeven e.d.
Voor deze zaken zijn er geen toepassingsmogelijkheden of het vervoer levert problemen op. Alle andere gereedschappen zijn welkom. Bijzonder gewenst zijn ring- en steeksleutels, draaibanken, bankschroeven en alle soorten autogereedschap. Kijk ook eens op www.geredgereedschap.nl
   
    Wat is het project?     Wat kan ik doen?    
  Postzegels Postzegels en kaarten.

De PKN zamelt landelijk oude postzegels en kaarten in, verkoopt die en steunt met de opbrengst diverse projecten.
    Op de tafel voor in de kerk staat een kistje waar u gebruikte postzegels en kaarten in kunt deponeren. Alle postzegels zijn welkom, maar bijzondere zegels brengen natuurlijk veel meer op. De zegels niet afweken, maar ruim uitknippen of –scheuren. Van de kaarten zijn alleen de volgende categorieën verkoopbaar: oude ansichtkaarten van steden/dorpen/kerken en dubbele kaarten met tekeningen van Anton Pieck, Rien Poortvliet of Rie Kramer, Unicefkaarten en geboortekaartjes.    
               
               
  Ik wil een extra gift overmaken.
Naar welk rekeningnummer kan ik
dat doen?

Extra giften, dus naast de bijdragen uit het kerkelijk budget, de collectes en de welbekende envelopjes, zijn zeer welkom.

Het rekeningnummer van de diaconie is...
NL95 RABO 0326 1223 70 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Gaastmeer.

  Ik heb hulp nodig van de diaconie,
ik kan financieel mijn hoofd niet
boven water houden.
Wat kan ik doen?

Hulp vragen kan heel erg moeilijk zijn, zeker als het gaat om financiële hulp. Daarom kunt u er op rekenen dat de diaconie uiterst discreet met uw vragen omgaat. Aarzelt u niet: de diaconie kan u op weg helpen met verwijzing of praktische ondersteuning en als het echt nodig is, met een lening of bijdrage.