PKN-GAASTMEER   PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR

 

 
   
     

  Home Page Image
  Met een symbool kun je een idee, een gedachte, 'verbeelden'...
Eén rode roos bijvoorbeeld, zegt vaak meer dan een bos van tien. Zo kunnen symbolen 'spreken'
zonder woorden.

Liturgisch bloemschikken?

Bloemen vertellen in beelden het verhaal van God en mensen. Kleuren, vormen
lijnen en karakter van bloemen en planten hebben een speciale betekenis.
Deze worden gebruikt om aan bijzondere kerkdiensten een eigen, speciale bijdrage
te leveren.

In onze kerk proberen we bij kerkelijke feestdagen een bloemstuk te maken dat
aansluit bij het bijbelse thema. Ter verdieping, als extra toevoeging.
Met vormen, bloemen en eventueel andere materialen probeer je de essentie van
het thema weer te geven.
Als het goed is, kan het je hart raken en door het
beeld dat je ziet kun je het Woord
dat gebracht wordt,  vaak beter onthouden .

Het bezig zijn met zo’n bloemstuk is op zich al een soort meditatie. Je verdiept je in
een bijbelgedeelte of een lied en je probeert de kern ervan te vertalen in een bloemstuk.
Het bloemstuk is uiteindelijk een verhaal zonder woorden.

Bijzondere foto's van het liturgisch bloemschikken.
Door Tryntsje Hoogterp en Tjerie van der Meer.
Bloemen met een verhaal... bloemenbeelden.

 

Pinksterbloemstuk
in de Mauritiuskerk, gemaakt door Tsjerie en Tryntsje.

Heilige Geest,
Gij zijt als de wind,
kom dan, waai door onze harten,
reinig ons.

Heilige Geest,
Gij zijt als het vuur,
kom dan, vuur ons aan tot liefde,
beziel ons.

Het stuk is gemaakt op een bol, die symboliseert de hele wereld, overal wordt Gods geest uitgestort. De grassen die u ziet, staan voor de wind, alles wordt in beweging gebracht door Gods geest. Tussen de grassen ziet u rode zuring, zuring is een symbool van de Heilige Geest. Rood is de kleur van het feest. De 12 rode Gerbera’s zijn 12 leerlingen van Jezus, die de Geest ontvingen. De rode Gloriosa’s, de prachtige bloemen die u uit het stuk ziet stromen, staan voor de tongen van vuur die op de mensen neerdaalden.

40-dagentijd, het thema...

Sta op!
In de Veertigdagentijd 2020 staan we stil bij het leven van
Jezus en leven we toe naar Pasen, het feest van zijn
opstanding uit de dood. Jezus riep: 'Sta op!' tegen
zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep
zelfs doden tot leven. En Hij gaf zelf zijn leven voor ons
als ultieme daad van liefde. Niet het duister, maar de
liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop.
We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons
neerdrukt.

 

Als kerk zijn we een wereldwijde gemeenschap die
het goede nieuws van Gods liefde hoort en deelt. Als
volgers van Jezus mogen wij ons niet neerleggen bij
gebrokenheid en voor de gemakkelijke weg kiezen.
Daarom staan we op en komen we samen in actie.
We bieden hoop en doen recht aan vluchtelingen, aan
kinderen in de knel en aan iedereen die vast zit in
armoede of moeilijke omstandigheden.
Wij geloven in delen. Deel mee, kom in beweging.
Sta op!

 

 

Bloembeelden Pasen: zondag 12 april 2020
We zijn getuige van het lege graf, Jezus is opgestaan. De dood heeft niet het laatste woord. De leerlingen staan rondom de lege tombe, zij zijn de twaalf witte bloemen. Wit als teken van een nieuw begin. De bloesemtakken drukken de -nog een beetje ingehouden- vreugde van dat nieuwe begin uit. Hier groeit ruimte voor een nieuw begin, nieuw leven. Nadat de leerlingen totaal geschokt waren over de afloop van het Paasmaal, de droefheid over de dood van hun geliefde leraar Jezus, is er nu de grote verrassing van de nieuwe ruimte die de Opstanding voor ons kan zijn. Ze staan met zijn allen om die ruimte heen.

Johannes 20:1-18 Opstanding van Jezus
De eerste berichten over de opstanding zijn vol
verwarring. Bij veel mensen leeft wel verlangen
naar een leven na de dood. De hoop dat hun
geliefden niet verloren zijn in het eindeloze niets.
In Israël leefden er gemengde gedachten over de
dood. De dood als einde, 'de doden loven u niet,
zij die in het graf zijn afgedaald verlaten zich niet
op uw trouw', bidt Hizkia in Jesaja 38. De
opstanding als mogelijkheid: de Farizeeën geloven
erin, de Sadduceeën ontkennen het. En dan is er
opeens het bericht over een leeg graf, de
ontmoeting in de tuin. Jezus leeft, zichtbaar,
tastbaar, herkenbaar. Hij is aanwezig, lijfelijk, met
een verheerlijkt lichaam in een verheerlijkt
bestaan, doorademd met Gods glorie en met
herkenbare littekens. Zo breekt hij door in ons
gesloten wereldbeeld. De schok is groot, maar de
daaropvolgende vreugde niet te stuiten.

 

Bloembeelden Stille week:
Stille Zaterdag 11 april 2020

De schikking voor Stille Zaterdag, nu met wat bloeiende bloemen rond de open stip, vooruitwijzend naar Pasen...

Goede Vrijdag 10 april 2020
We zien de verbeelding van de straf die de Romeinen gaven aan misdadigers.
Het was de wreedste en meest vernederende straf die men kon bedenken.
De lange lezing van het Johannesevangelie laat een opeenvolging van gebeurtenissen
horen, die wij vaak goed kennen. De diepe droefenis over de kruisiging wordt
uitgebeeld in dit eenvoudige beeld. Hoe de vredevorst ter dood werd gebracht.
Voor de stip zijn drie rode kruizen zichtbaar, een verwijzing naar Golgotha.
Op de tafel voor de schikking zijn wat dobbelstenen gegooid. Deze stenen herinneren
aan het dobbelen op Golgotha.


Als alles gezegd lijkt, past alleen de eenvoud van die drie kruisen.

 

Bloembeelden Stille week: Witte Donderdag 9 april 2020
Wit staat voor licht, reinheid, onschuld en wijst op de dood.
Op Witte Donderdag werden in de oude kerk over veel versieringen doeken
gehangen, als teken van rouw.
Viooltjes zijn eenvoudige bloemen, ze zijn een teken van trouw, nederigheid.
De kleur wit geeft juist ook iets weer van het licht, dat ons omgeeft, waardoor
wij kunnen leven. Ze worden ook wel gezien als symbool voor Maria,
de moeder van Jezus.
De opgerolde doek verwijst natuurlijk naar de doek waarmee Jezus de voeten
van zijn leerlingen afdroogde.

 

Bloembeelden 40-dagentijd: Palmzondag 5 april 2020

In de lezingen op Palmpasen staat de zalving centraal. Als symbolen gebruiken
we allerlei verse kruiden die gebruikt kunnen worden bij een zalving. Een doek
rond de beker verwijst naar de balseming.

Zalving: een gebruik dat wij in onze protestantse traditie niet zo goed kennen.
Maar het is heel bijbels, profeten en koningen worden gezalfd als hun taak een
aanvang neemt. En wie gestorven is wordt ook gezalfd. De vrouw brengt dit in het
teken van het zalven van Jezus' voeten samen. De schikking met de kruiden
symboliseert dat voor ons. Op Palmzondag wijst de zalving al vooruit naar Jezus'
dood. De groene takjes lijken wel een beetje op de palmtakken.

 

Mattheüs 26: 1-27, 66
Jezus met kostbare olie gezalfd.
De vrouw met de zalfolie staat in het midden. Wat zij doet is ingeklemd tussen
het beraad in het paleis van Kajafas en het verraad van Judas. Dat zijn felle contrasten.
Ook springt haar daad eruit. Wat zij doet en vooral wat Jezus erover zegt, is het
centrum van dit Bijbelgedeelte. Er komt een vrouw naar Jezus toe met een albasten flesje met zeer kostbare olie bij zich en goot die uit over Zijn hoofd.
De discipelen reageren geschokt. ‘Wat een verspilling’. Dit kan wel een jaarsalaris kosten.
Jezus verdedigt de vrouw. Hij laat de vrouw opstaan en eert haar. Hij zet de zaak op scherp door Zichzelf naast de armen te zetten. Hij aan de ene kant, de armen tegenover Hem. Jezus zegt: Nu komt het Mij toe. Dat heeft te maken met het bijzondere moment. Armen zijn er altijd, Jezus nog maar enkele dagen.
Op dit unieke moment moeten de armen plaatsmaken voor Hem. Jezus geeft een
onverhoedse betekenis aan de zalving. Wordt Hij gezalfd zoals David tot koning of Aäron tot hogepriester?
Nee, Jezus verbindt deze zalving met Zijn dood. Zalven wordt balsemen.
Dat heeft de vrouw zo niet bedoeld. Zij zalfde alleen zijn hoofd.
Maar Jezus breidt het uit. Hij zegt dat ze Zijn lichaam heeft gezalfd. Palmzondag
Vandaag is het Palmzondag (Palmarum). De kerk gedenkt de intocht van Jezus in
Jeruzalem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedragen worden door anderen is het thema van deze schikking. Hoop hebben en houden op een betere toekomst. Met liefde naast elkaar staan. Daar gaan de bovenstaande teksten over. In de stip plaatsen we een rode roos (liefde, betrokkenheid, leven) die als het ware het warrige en onduidelijke leven ontstijgt. Gedragen door de onderlinge verbondenheid (klimop).

Bloembeelden 40-dagentijd: zondag 29 maart 2020

Zondag Judica
Het Latijnse woord 'Judica' betekent 'Oordeel, spreek recht'. In Psalm 43:1 staat: 'Doe mij recht, o God'.
Johannes 11:1-4 + 17-44 Lazarus staat op uit de dood

Het Johannesevangelie is raadselachtig en tegelijkertijd helder in zijn boodschap. Het doel is geen historisch verslag maar een levengevende
boodschap, en dat leven vinden we bij Jezus. Verschillende wondertekenen passeren de revue en de opwekking van Lazarus is het zevende teken in de rij.

Wanneer Jezus bij Marta en Maria komt lijkt Johannes de rolverdeling tussen
deze beide vrouwen om te draaien (vgl. Lucas 10:38-42). Het is Marta die Jezus opzoekt en een geloofsbelijdenis uitspreekt. Maria is degene die geroepen moet worden en begint met een verwijt.
'Als u hier was geweest dan…'.
De verschillende reacties van de vrouwen en de mensen om hen heen zijn
herkenbaar wanneer we denken aan onze eigen rouwervaringen. Het gevoel
dat God ver weg is, afwezig. De hoop wellicht dat hij wél iets kan betekenen. Het onbegrip dat we ook bij de joden zien: als hij de ogen van een blinde kan
genezen, kan hij toch ook voorkomen dat iemand overlijdt? Maar ook die
andere kant waarmee Johannes ons hoop en goede moed wil geven:
Jezus lijkt misschien ver en onverschillig, maar hij is er (al is het op zijn tijd
en niet de onze). Jezus is er in het verdriet en huilt mee. Jezus is de
opstanding en het leven.


 

Zondag 22 maart 2020 bloembeelden 40-dagentijd

Zondag Laetare
Laetare is Latijn voor 'verheugen' en is voor deze zondag ontleend aan
Jesaja 66:10 waar staat: 'Verheug u, o Jeruzalem'.
Preeksuggesties bij Johannes 9 : 1 - 13 en 26 - 39

Oog voor de mensen om je heen
Jezus roept zijn leerlingen op om in navolging van Hem te laten zien wat dat
betekent. Als van God gezonden mensen licht brengen in een duistere wereld.
Jezus ziet de blindgeboren man en zendt hem naar Siloam. Daar ziet hij voor het
eerst licht. Ziekte en handicaps beperken de mens om zelfstandig invulling te
geven aan het leven. Zien wij wat dat voor hen betekent en hoe wij kunnen
bijdragen aan verlichting? Of zijn wij blind voor de nood van de ander en lopen
we hen voorbij? Een weekje vakantie doet iemand opleven. Maar dat geldt ook
voor een bezoekje, spelletje of uitstapje.


Jezus was bereid zijn handen vuil te maken! Maar zat de kracht van het wonder
in dat papje van spuug en aarde? Of gebeurde het wonder toen de
blindgeborene opstond en gehoor gaf aan Jezus' woord: Ga en was jezelf! Hoe
dan ook - in hem werd het werk van God openbaar en konden mensen zien dat
het onvoorstelbare aan hem was geschied.
Onder de farizeeën gaf dat verdeeldheid: kan deze Jezus van God komen als
hij de sabbatsrust niet respecteert? Hun irritatie neemt nog toe als de genezen
man hen de spiegel voor houdt. Ze jagen hem weg, maar dan wordt hij opnieuw
gezien door Jezus. Meer nog dan de genezing van zijn blindheid wordt hem nu
geschonken: het ware zicht op Jezus, de Mensenzoon - het licht voor de wereld!

Bij de schikking
De vierde zondag is feestelijker dan de drie voorafgaande zondagen. De teksten
blikken al vooruit naar Pasen. Deze zondag staat 'het zien' centraal. De stip op de
horizon is een oog geworden, een pupil waardoor alles zichtbaar wordt. Het
weefsel van takken wordt bloeiend. De bloesems verkondigen de komende lente.

 

 

Zondag 15 maart 2020 bloembeelden 40-dagentijd

 

 

Zondag Oculi.
Vandaag is het de derde zondag in de Veertigdagentijd, zondag Oculi genoemd. Oculi is Latijn voor 'ogen'. In Psalm 25, vers 10, staat:
'Mijn ogen zijn bestendig op de Heer gericht'.

Johannes 4: 5 - 26
Jezus spreekt met Samaritaanse vrouw bij de bron.
De Samaritaanse was Jezus liever niet tegengekomen. Ze komt op het heetst van de dag naar de put. In de hoop niemand te treffen. Ze heeft iets te
verbergen.
Jezus raakt die zere plek juist aan. Hij vraagt haar naar haar man. Zij wil liever
over theologie en tradities praten. 'Waar moet je eigenlijk bidden?' Jezus zegt
daar wel iets over, maar stoot door naar het pijnpunt in het leven van de vrouw. Naar waar ze zich voor schaamt. Ze heeft vijf mannen gehad en de zesde is haar man niet. Daar moet het over gaan. Wat maakt dat je aan het
levende water, het echte leven, niet toekomt. Daar hunkert de vrouw juist naar. Ze snakt naar het volle, echte leven. Hoe krijgt ze daar deel aan?
'Ik ben het levende water', zegt Jezus. 'Ik ben het, die met u spreekt'.

Bij de schikking.

In de schikking staat het levende water centraal. Water waardoor wij als mensen kleur en geur mogen geven aan ons leven. In wit komen immers alle
kleuren samen! De geur van jasmijn geeft ons zin in het leven, om in beweging
te komen.

 

 

Zondag 8 maart 2020 Bloembeelden 40-dagentijd

Zondag Reminiscere
Zondag 8 maart is het de tweede zondag van de Veertigdagentijd,
zondag Reminiscere genoemd. Dit Latijnse woord betekent 'Gedenk'.
Het komt uit Psalm 25, vers 6, waar staat:
'Gedenk uw barmhartigheid, Heer'.
Tekst uit het leesrooster: Mattheüs 17:1-9

Jezus op de berg
Onze levensreis gaat soms door woestijnen van moeilijkheden en verdriet. Zo is het ook met Jezus' reis naar Jeruzalem: er is kritiek en
wantrouwen en hij voelt dat het nog erger zal worden. Maar dan is er een bijzonder moment op een berg: Jezus staat in stralend wit licht en Mozes en Elia voegen zich bij hem. Op hun woestijntochten hebben zij ook bijzondere ervaringen gehad op een berg: Mozes op de Sinaï, Elia op de Horeb. Zij hebben daar iets van God ervaren en kracht gekregen. Maar zij kregen daar ook een opdracht
zodat zij op weg moesten.
Jezus en zijn leerlingen ervaren op de berg iets van God. Petrus wil dat het zo blijft: hij wil tenten opzetten om op de berg, in dat stralende licht, te blijven. Maar het is de bedoeling dat Gods tent bij de mensen wordt opgezet, dat Gods licht en Gods liefde komen in de donkere dalen van de wereld.
Jezus zegt: 'Sta op', en hij neemt hen mee, de berg af, om te werken aan hun opdracht. Hoe fijn het ook is in het stralende licht en in onze geloofsgemeenschap: wij moeten aan het werk en onze opdracht ligt buiten de veilige muren van de kerk. Maar het stralende licht mogen wij meenemen als bemoediging en inspiratie.

 

 

Bij de schikking
Rond de stip, de doorkijk, zijn grassen als stralen tussen het weefsel eplaatst.
Samen vormen de stralen een stralenkrans rond een nog niet bloeiende hyacintenbol met een groen groeipunt. Het licht is er al, maar voor een groot deel nog niet zichtbaar.

Bij de viering.
Een stem uit de hemel -het lijkt wel een tweede doop- die het stralende licht
ondersteunt. Onmiskenbaar teken voor een bijzonder Iemand
- Petrus, Jakobus en Johannes waren er getuige van. Het geheim van dit
bijzondere licht mag pas later openbaar worden. In de stralende krans van
deze schikking kan het geheim -de bloem in de knop- als schoonheid die we nu
verwachten en die zich later zal openbaren al zien. We wachten in spanning op
de bloei die gaat komen.

 

Zondag 1 maart 2020 | Eerste zondag 40-dagentijd

Zondag Invocabit
Vandaag is het de eerste zondag van de Veertigdagentijd, zondag Invocabit. Dat is Latijn voor 'Hij zal aanroepen'. Het komt uit Psalm 91, vers 15,
waar staat: 'Roept hij mij aan, ik zal hem antwoorden'.
Preeksuggesties bij Mattheüs 4: 1-11 - Jezus in de woestijn
Jezus heeft net de Heilige Geest ontvangen en nu stuurt diezelfde Geest hem
de woestijn in. Daar treft hij de duivel. Tot drie keer toe probeert de duivel
hem te verleiden, maar zonder succes. Jezus wapent zich met teksten.
In Gods Woord zit grote kracht, ook als je te maken krijgt met verleidingen.

Jezus voelt zich gedragen door woorden en beschermd
door woorden. De kracht van woorden wordt ook gevonden in de stille woestijn. In het midden van de stip zweeft een tulp.
De vorm van de tulp doet denken aan gevouwen (biddende) handen.
De tulp wordt beschermd en gedragen op vleugels door 3 grote onbeschreven
bladeren.

 

 
Kerstviering | 25 december 2019 | bloembeelden.
Johannes 1: 1-14
In het Woord was leven en het leven was het
licht voor de mensen. Het licht schijnt in de
duisternis en de duisternis heeft het niet in
haar macht gekregen.

- Johannes 1:4-5
De kroon op al deze kransen is de bol in top. De tijd van wachten wordt afgerond met een bol vol licht en bloemen. Wit als kleur van zuiverheid, licht
omdat léven veel licht nodig heeft. In de kersttijd wachten we op het licht dat terugkeert aan de hemel. De bol die we hier zien is een tegenhanger van de
hemel die wij als een koepel waarnemen. De lichtjes zijn de sterren.
Kerst zegt dat het Woord levend wordt. Woord, licht en leven zijn de drie
steunpunten waarop ons geloof kan rusten. Johannes bemoedigt ons met het licht en dat zien we terug in de versiering van de bol met groen, lichtjes en
geurende bloemen.

Vierde advent | zondag 21 december 2019

Latijnse benaming: Rorate. Genoemd naar een Gregoriaanse mis naar aanleiding van Jesaja 45: Dauwt hemelen.
- Micha 7:18
U blijft niet woedend
op wie er van uw volk nog over zijn;
liever toont u hun uw trouw.
Symbolische schikking
'Gods belofte van zegen en genade'.
De vierde en laatste krans is groen van de klimop, een hoopvolle kleur,
kleur van leven. Klimop kan bijna overal groeien, het is een taaie plant die
altijd een weg vindt om te groeien. Het is een laatbloeier, die voor bijen en
hommels nog voedsel geeft als de rest al is uitgebloeid. De bessen zijn
niet zo geliefd, meer een noodrantsoen.
De plant is veelzijdig, maar we kijken er makkelijk overheen. Klimop staat
symbool voor trouw door de sterke hechtwortels.
Micha zegt dat de Eeuwige niet woedend blijft, maar liever trouw blijft aan
wie op de weg ten leven wil gaan. Dit is geen rechte weg, maar een met
omwegen, zoals de kronkelige klimop.

De teksten van vorige week verwezen naar geboden en regels en deze zondag
staat in het teken van de trouw van God aan ons. Want God is een God die
vergeeft. Op die God stelt Micha zijn vertrouwen. In de natuur symboliseert de
klimop 'trouw'. De plant is het hele jaar groen, biedt schuilplaatsen voor dieren
en de plant hecht zich aan de ondergrond.
 
Derde advent | zondag 14 december 2019
Latijnse benaming: Gaudete.
Genoemd naar een Gregoriaanse mis naar aanleiding van Filippenzen:
Verheugt u in de Heer te allen tijd.

'De Heer heeft u laten weten wat goed is en wat hij van u verwacht. Wees eerlijk en rechtvaardig, heb lief en leef met God'.
Een hoopvolle tekst staat deze zondag centraal.

Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil: niets
anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.

- Micha 6:8

Symbolische schikking zondag 'Gaudete': Verheug je!
De derde krans is bovenop nummer een en twee geplaatst, zo stijgt de
schikking omhoog. Versierd met takken van de levensboom, de thuja (conifeer).
Erop ligt een snoer pinda's, voor de vogels van de hemel. We weten dat we op onze levensweg alleen maar hoeven te letten op: hoe doen we recht?
Onze levensopdracht is het om mens, dier en schepping goed tegemoet te
treden. Vogels leven van wat ze vinden, genadebrood. Wij helpen ze door naar hen om te zien, en natuurlijk naar mensen! Het is iets om ons over te verheugen
en ruimhartig te delen van wat wij ontvangen.

 

Tweede advent | zondag 8 december 2019
Latijnse benaming: Populus Sion. Genoemd naar een Gregoriaanse mis naar
aanleiding van Jesaja 30: de Heer komt nabij.

Symbolische schikking
Micha 4:1-8
'Hij zal rechtspreken tussen vele volken, terechtwijzen. Oorlogstuig wordt omgebouwd tot landbouwwerktuigen'.
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen
een ander volk, geen mens zal meer weten wat
oorlog is.


''Oorlogen zijn verleden tijd"… . De mensheid is in dit visioen, onder leiding van het 'Goede', in staat om zichzelf te ontdoen van het kwade. Een symbool voor
at zelfreinigend vermogen is Eucalyptus cinerea. Van deze grijze takken wordt de krans gemaakt. Aan de krans worden opgerolde puntige blaadjes of
puntige blaadjes gehangen. De cirkel met de punten lijkt op een soort eg (landbouwwerktuig) maar kan geen eg zijn vanwege de materiaalkeuze.


Eerste advent | zondag 1 december 2019
Latijnse benaming: Levavi. Genoemd naar een Gregoriaanse mis naar aanleiding
van Psalm 25: Tot U verhef ik mijn ziel.

Symbolische schikking door Tryntsje Hoogterp en Tsjerie van der Meer.


Micha 2:12
Ik zal ze samenbrengen als schapen en geiten
binnen de omheining, als een kudde in de wei;
het zal daar gonzen van de mensen.
God zal zijn volk verzamelen, overal vandaan.
Als een herder die zijn kudde verzamelt'.


Kuddes worden van oudsher verzameld binnen een omheining, vaak een
omheining met prikkeldraad, om de dieren te beschermen tegen gevaar.
De krans symboliseert de omheining, heeft een prikkelig uiterlijk, waardoor
de schapen (bolletjes wol) zich veilig kunnen verzamelen.
Het geheel van deze schikking rust op drie steunen.
Een oneindige cirkel van stekelig groen is als de omheining voor de kudde, beschermend.
De drie steunen zijn stevig genoeg om alles te dragen en staan symbool,
voor de Drieëenheid, of zelfs voor het gezin, moeder, vader, kind.
Micha beschouwt mensen als een kudde die beschermd wordt in de kring.
Dat zien we hier. Met hier en daar een plukje schapenwol.
Een cirkel is een sterke constructie en moeilijk te verbreken
.


Symbolisch bloemschikken

dinsdag 19 november 2019 met Betty Edens-van den Berg
thema: 'De jaargetijden van het leven'.

De minsken fan foarby
se binn’ noch yn ús tinken.
De minsken fan foarby
har nammen sille klinke.
Wy bringe ús te binnen
de wurden en de sinnen
hoefier yntusken by ús wei,
se binn’ ús noch sa nei.

De minsken fan foarby
gean mei ús troch de jierren.
De minsken fan foarby
se binn’ yn ús fermidden.
Wy bliuwe nei har talen
yn dreamen en ferhalen,
yn wyngeroft of yn in liet
dat opklinkt út fertriet.

De minsken fan foarby
se wurde net ferjitten.
De minsken fan foarby
binn’ yn in godlik witten.
Har pleaget gjin ferline,
gjin twifel en gjin pine,
gjin ûnrêst komt noch ea tenei
de minsken fan foarby.

(Hanna Lam)

Een fotoverslag van Tryntsje.
Klik op de foto voor beelden van deze workshop.

blomstik tankdei


Woensdag 6 november 2019 | 'Dankdag'

gezamenlijke viering Gaastmeer, Heeg, Woudsend, Hommerts-Jutrijp e.o.
19:30 uur Ichthuskerk Heeg
m.m.v. een kopergroep uit Heeg o.l.v. Sjoerd van der Veen.

 

 

Het liturgisch bloemstuk, gemaakt door Tryntsje en Tjerie...

 

Grote God,
wanneer wij zorgen,
voor de aarde.
Dan bent u zorgzaam voor ons.
Beschermt u ons
en houdt u ons in leven.

Snein 9 juny 2019

Pinksterblomstik

In levend vertrouwen
als klimop
altijd groen
op zoek naar Licht

Bidt met de boog
van hoop en vrede.
“Trooster aller tijden
deel nu uw zegen uit”

Juicht Gode toe,
met jubelgeroep,
in vuur en vlam
de wereld in.

De bôge mei klimop wurdt moai útlein yn de tekst
en de 12 blommen dy't fêst sitte oan de (wrâld)bol binne de disipelen
dy't fol fjoer it evangeelje de wrâld yn bringe.

 

Zondag 21 april 2019 Pasen

 

Johannes 20: 1-18
'Kijk maar naar Maria uit Magdala. Jezus riep haar naam, en toen
herkende ze hem. Maar waar kunnen we in onze tijd Jezus of God
tegenkomen? Gods grootheid zien we in de natuur en in de rijkdom
van het leven. Die grootheid dwingt geen geloof af, maar is wel een
teken van zijn aanwezigheid. Wacht niet op een stem die je roept,
maar let op die tekenen. Zoals de leerling die Jezus liefhad.
Toen hij de doeken in het lege graf zag, ‘wist’ hij dat Jezus was
opgestaan uit de dood. Gods arm had gewerkt, een nieuw begin.'

Meditatieve tekst
“Laat, Heer, ons hart U toebehoren.
En laat ons door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.'

Het is Pasen een nieuw begin om te leven met het hart.

Veertigdagentijd en Pasen 2019 ‘Een nieuw begin’
In de Veertigdagentijd leefden we toe naar Pasen, feest
van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds
weer een nieuwe start kunnen maken.

Bij de schikking
De vorm van deze schikking is het hart. In de teksten voor Pasen
gaat het om 'zien met het hart'. Niet alleen zichtbare geloofstekenen
zijn van belang. Door de liefde zullen we Jezus herkennen.
In de flessen plaatsen we voorjaarsbloemen zoals anemonen (wit/pastel),
tulpen (wit), narcissen (wit/geel) en bloesems.
Allerlei bloeiende bolplantjes worden naast het hart geplaatst om de
hartvorm te versterken.

 

Goede Vrijdag 19 april 2019 Pasen

Bij binnenkomst krijgt iedereen een steentje mee...
Een ieder die dat wil kan zijn steentje bij het kruis leggen. De steentjes staan voor wat ons als een steen op het hart ligt: ons verdriet, onze angst, onze woede, onze schld, onze onmacht. We leggen het bij het kruis van Jezus neer.

Zo diep de nacht
maar reeds ontwaakt de haan
en kraait en kraait –
zo diep in de nacht
maar Jezus zoekt zijn blik
en kijkt hem aan:
licht dat naarbinnen slaat
waarin hij wordt gekend
zichzelve kent:
ten dode toe beschaamd
doch totterdood bemind.

(uit het gedicht 'Petrus' verloochening', Inge Lievaart)


 

 

Zondag 14 april 2019
Zesde zondag 40-dagentijd

Jesaja 50: 4-7 (Jesaja 52: 12 - 53: 12)
antwoordpsalm 118: 1-2. 19-29
Psalm 73: 13-20
epistellezing Filippenzen 2: 5-11
Lucas 19: (28) 29-40
Lucas 22: 1-23, 56

Jezus betreedt de stad vanuit het oosten, als
Messiaspretendent. Hij zit op een ezel, passend
bij een Israëlische vredevorst. Hij komt vanaf de
olijfberg, de plaats waarvandaan God zou
terugkeren tot zijn volk. Onder de klanken en
palmtakken van Psalm 118 komt Hij als grote
koning de stad binnen.


Mediatieve tekst
Kijk naar de koning van vrede en recht.
Hij is een redder, een held die niet vecht.
Zwaai met een palmtak en weet wat je ziet:
Hij brengt je vreugde, maar heeft ook verdriet.
(brochure Kind op Zondag)

Bij de schikking
De intocht in Jeruzalem. De 8 flessen worden verdeeld, 4 flessen aan de ene
kant van de 'weg' en 4 flessen aan de andere kant.
In de flessen worden gebogen takken en palmblad geschikt, als ware het een
poort.

Zondag 7 april 2019
Vijfde zondag 40-dagentijd

Teksten uit het leesrooster
Jesaja 58: 7-10
antwoordpsalm 126
epistellezing Filippenzen 3: 7-14
Lucas 20: 9-19

  1. De wijngaard, krachtige, positieve metafoor voor het volk Israël (Jesaja 5). Groei en vruchten dankt ze aan God, de grondlegger en bouwer.
    De vruchten zorgen voor zoete geur (druiven) en vreugde (wijn).
  2. De pachter, een deel van de opbrengst behoort de eigenaar van de wijngaard toe. Toch beschouwen de pachters het beheer van de wijngaard als eigenaarschap, en dus ook alle oogst als hun bezit.
  3. Falend leiderschap, de wijngaard blijft uiteindelijk ook in stand, maar het leiderschap zal in andere handen terechtkomen. Want God zoekt
    dienende leiders die de wijngaard en de mensen dienen, niet zichzelf enkel verrijken maar weet hebben van de gever van de vruchten.
  4. De zoon, de eigenaar blijft het proberen tegen beter weten in stuurt hij toch zijn zoon, de enige die de wijngaard echt toekomt."

Mediatieve tekst
Geef ons de wijsheid
om in eenvoud te leven.

Met geweld beschermen
dat wat rechtvaardig lijkt
met geweld nemen
wat geen recht doet
bloed en wijn
een nieuw begin

 

 

Wat is rechtvaardig, wie is rechtvaardig en wie doet recht?
Deze vragen staan centraal in dit verhaal. De wijngaard is een gesloten vesting;
de pachters verschansen zich. Er is geen opening om het gesprek te voeren,
verzoening lijkt niet mogelijk. De vorm voor deze schikking is een gesloten vierkant
en oogt compacter dan de voorgaande schikkingen.
In de flesjes plaatsen we zwaardvormig blad zoals dat van een Yucca, Sanseveria of Draceana. Tussen de flessen plaatsen we potjes met blauwe druifjes als verwijzing naar de wijngaard.


 


Zondag 31 maart 2019

Vierde zondag 40-dagentijd

Lucas 15: 11-32 De kern van de gelijkenis is:
de vreugde die er is omdat een mens welkom is bij een genadige God.
De zoon ‘komt tot zichzelf’, hij realiseert zich wie hij is en waar hij
vandaan komt en begint opnieuw. De oudste zoon kan het niet
opbrengen deze broer feestelijk te onthalen. Hij houdt afstand.
Jezus vergelijkt deze oudste met de Farizeeën en schriftgeleerden
(vs.1,2) die zo kritisch reageren op zijn omgang met zondaren.
Verheug je je over iemand die de weg naar God vindt?

Meditatieve tekst
Wij bidden om een nieuw begin,
een nieuw begin van leven.
God, stuur ons toch uw wereld in
om liefde door te geven.

Verheug u om
de thuiskomst van de ene zoon
en samen
zoeken naar
een nieuw begin

Bij de schikking...
Wees blij!
De zoon is terug en laten we feest vieren.
Een nieuw begin. De 8 flessen worden in de achthoek geplaatst.
De vorm wordt versterkt door groene takken.
In de flessen plaatsen we bloesemtakken die al bloeien.
Dit kan kersenbloesem zijn of bijvoorbeeld Viburnum tinus,
Viburnum opulus (sneeuwbal) of appelbloesem.
Teer groen.

Snein 24 maart 2019
Tredde snein 40-dagentiid

Exodus 6: 2-8 en Romeinen 5: 1-11, Lucas 13: 1-9
“Wij moeten tot inkeer komen, een nieuw begin maken.
‘Jullie moeten je leven veranderen’, vertaalt de Bijbel in Gewone Taal. De bedoeling van ons leven is dat we vrucht dragen, dat wijiets kunnen betekenen voor anderen. Wij worden uitgenodigd tot een
nieuw begin. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Wij zijn een
vijgenboom, de Eeuwige is de tuinman. Met eindeloos veel geduld en liefde wacht hij op een nieuw begin: bloesem en vrucht.”

Bij de schikking.
De lezingen roepen op tot 'zien'. Omzien naar een ander.
De tekenen van groei en bloei zien zoals de tuinman met geduld wacht op de groei van de vijg. De 8 flessen worden twee aan twee
geplaatst in een open ellips zodat er de suggestie van een oog
ontstaat. De primulaplantjes doen denken aan ogen.
De sierlijk groene grassen versterken het beeld van inkeer. Eventueel kunnen 8 vijgen (verwijzing naar de vijgenboom uit het verhaal) bij de flessen worden gelegd.

Meditatieve tekst
Zie de bloeiende wilg
een eerste teken
lente
die komen gaat.

 

 

Snein 17 maart 2019
Twadde snein 40-dagentiid

Bij de schikking
De 8 flessen worden geplaatst in de vorm van het Griekse kruis, een kruis met
4 gelijke armen die elkaar in het midden snijden. De Griekse letter chi, de 22e
letter in het oud-Griekse alfabet, heeft die vorm. Het is de eerste letter van
het woord Christus, een van de namen voor Jezus. De lezingen gaan over de
verheerlijking van Jezus op de berg en de moeilijke weg die Jezus moet gaan.
In de flessen plaatsen we bloemen van de helleborus. Die bloeit als er sneeuw
ligt en het vriest. Hoopvolle bloei in een koude periode.
Een uitbottende lentetak groeit in het midden van het kruis
.

'Het valt niet mee om de berg te moeten beklimmen.
Het liefst zouden we ook een weg willen kiezen met
minder inspanning en weerstand.

 

Snein 10 maart 2019
Earste snein 40-dagentiid
'bylden in blommen'...

Peaske: in nij begjin.
It symboal foar dit nije begjin is it getal acht: de achtste
dei is it nije begjin nei in wike fan sân dagen.
Op dizze earste snein fan de 40-dagentiid sjogge wy in
rûnte fan acht pylders, ferbûn troch in rank fan klimop.


'Steeds weer anders.
Zo vertrouwd als Hij mij is,
zo vreemd blijft Hij mij,
ik volg Hemmaar volgen kan ik
Hem niet'.


Veertigdagentijd en Pasen 2019 ‘Een nieuw begin’
In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken.

 

liturgisch blomstik kryst

Kerst 25 december 2018

Licht
dat de duisternis verdrijft
liefde dat harten verwarmt
inspiratie om er te zijn
voor de ander

Geef licht
aan Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon.
De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem
gewelddadige burgeroorlog.
Bijna vijf miljoen Syriérs zijn het land ontvlucht en verblijven
voornamelijk in buurlanden als Turkije, Libanon en Jordanië.
De vluchtelingen leven in extreme armoede.

Het licht.

Het komende licht wordt gesymboliseerd met paarse en roze kaarsen. Van oudsher wordt de kleur paars geassocieerd met emotie en meditatie, maar ook met rouw en bezinning. Paars kan worden gezien als zwart waar al een beetje licht in zichtbaar is. Op de derde zondag wordt een roze kaars gebruikt.
Op deze dag klinkt het licht van de geboorte door in de lezingen. De symbolische schikking.
Vanuit het donker naar het licht.
Op de eerste adventszondag is de schikking donker van kleur, daarna worden de kleuren lichter. Je kunt het zien als het groeien van een bol; eerst in de aarde, in het binnenste van de bol, later in het volle licht, groen en bloeiend.
4de advent
4de advent

Zondag 23 december 2018
4de advent

Vluchtelingen
Waar kunnen zij leven?
Wat zullen zij eten?
Verwachtingen?
Onverwacht
hoopvol licht.


Geef licht
in het noordoosten van Myanmar is de een christelijke minderheid
Kachin op de vlucht geslagen. Hun dorpen zijn in brand gestoken
en er zijn gevechten tussen het leger en christelijke rebellen.
Er zijn wel 120.000 gevluchte Kachin. Duizenden vluchtelingen zitten
klem in de jungle. Ze hebben geen medicijnen en voedsel.
Veel van hen zijn gehandicapten, vrouwen en kinderen.
Jongeren zien geen toekomst en grijpen naar drugs.

 

Zondag 16 december 2018
3de advent

Kinderen die anders zijn
God beschermt
door God begenadigd
dromen bewaarheid
Leven naar het licht.

Geef licht...
aan weeskinderen in Oekraïne. Veel weeskinderen met gedragsproblemen in Oekraïne worden opgevangen in staatsinternaten. Zo ook in het stadje Vynnyky. Het personeel van het staatsinternaat voor basis- en middelbaar onderwijs had moeite met de minimale voorzieningen voor de kinderen: het eten was ongezond, de medische zorg was slecht en het personeel was onverschillig ten opzichte van de kinderen. Geef deze kinderen via het project School, van onze Dromen een hoopvolle toekomst.

 

3de advent
2de advint

Zondag 9 december 2018
2de advent

Kinderen in donker Bogota
vinden soms graag lichtstralen
het kromme wordt recht,
een nieuw begin.

Geef licht...
aan werkende kinderen in Colombia. Als je door de sloppenwijken van
de Colombiaanse hoofdstad Bogota loopt, zie je talloze kinderen
werken op de markt of in de vuilnis. Maar liefst 1,5 miljoen
Colombiaanse kinderen moeten werken. Ze doen zwaar, gevaarlijk
werk en maken lange dagen. Bovendien groeien ze vaak op in een
donkere omgeving met veel geweld en drugsgebruik.
Bevlogen medewerkers van een lokale organisatie in Colombia maken
hun zware bestaan een stuk lichter. Zij vergroten de weerbaarheid van
deze kinderen en hun toekomstkansen.

Geef Licht
Het thema van de adventscampagne 2018 is ‘Geef licht’, een passend thema in de donkere dagen voor kerst. In de adventstijd kijken we uit naar de geboorte van Jezus, de zoon van god die naar de aarde komt. Al zijn de tijden somber en donker, we  mogen vertrouwen op het licht dat zal komen.
Maar advent is meer dan alleen een voorbereiding op het geboortefeest van Jezus. De lezingen uit het leesrooster roepen op om na te denken, terug te kijken en te veranderen. Daarmee is de adventstijd ook een oproep tot reflectie op ons leven, op ons ‘zijn’ als mensen.

 


De aarde.
De projecten van de adventscampagne proberen te bewerkstelligen dat anderen,waar ook ter wereld, uit de duisternis komen naar het licht. We lezen over allerlei verdriet, beperkingen en onmogelijkheden die mensen op aarde ervaren om in het licht te leven. De basis van de schikking is dan ook een kubus als symbool voor de aarde met haar vier windstreken en de vier elementen water ,vuur, aarde en lucht. De vier elementen spelen een rol in de lezingen voor de vier zondagen: Zacharia heeft het over  het water dat leven geeft, Maleachie spreekt over het louterende vuur, Stafanja spreekt over de verbondenheid van de mensen in relatie tot de aarde en al wat daar is en Micha spreekt over de belofte die komen gaat, de beweging die nodig is. Lucht om te leven.

 

 

Zondag 2 december 2018
1ste advent


Donker is het leven
voor de jongeren in Pretoria
duistere profetieën en vernietigend geweld
en een nieuwe dag begint.


Geef licht...
aan kinderen in gewelddadige wijken van Zuid-Afrika. Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen  toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat.

Zondag 25 november 2018
Eeuwigheidszondag
Herdenking overledenen...

 

 

Blomskikking Tankdei
woansdei 7 novimber 2018
yn Heech

 

Wij leggen onze gaven
bij die van anderen neer.
Alleen wanneer wij delen
kan ieder leven, Heer.

Alleen wanneer wij geven
krijgt elk zijn part en deel,
en heeft op aarde niemand
te weinig of teveel.

 
Pinksteren 2018

Wij wachten op de heilige Geest
Als adem van het leven zelf
Die dode stof tot leven brengt.
Kom Geest van God, blaas leven in.

 

Zondag 1 april 2018 PASEN

Vandaag vieren we de overwinning van het leven op de dood.
Bij het noemen van haar naam ziet Maria de opgestane Heer.


God
Uw stem
wekt ons
uit een doods bestaan
Uw stem roept ons
elke dag bij onze naam
opdat wij zien
wat voor ogen is
en
opstandig leven


Witte Donderdag (links) & Goede Vrijdag (rechts)

Aan het begin van de drie dagen voor Pasen, die samen een dienst
vormen, staan we stil bij de avond waarop Jezus voorafgaande aan
zijn lijdensweg met zijn leerlingen in verbondenheid at. Jezus toont
hoe zijn weg in dienstbaarheid zal gaan en vraagt ons te doen als hij.

God,
in Jezus
is Uw stem te horen
Zijn stem
die ons vraagt om te doen als Hij
elkaar de voeten te wassen
onze handen uit te steken
naar elkaar
de minste durven zijn
Hij roept ons op
te luisteren naar de stem
van hen die geen stem hebben

 

Zondag 25 maart 2018: Palmzondag

Op deze zesde zondag van de veertigdagentijd horen we
over Jezus intocht in Jeruzalem. Jassen en groene takken
worden voor hem op de weg gelegd.
Mensen juichen. Dwars door alle juichen heen is de
stem van het lijden al te horen.

God,
juichende stemmen
vol verwachting
en hoop
op bevrijding
een machtige koning
Jezus,
de mensenzoon
Hij zwijgt
in Zijn zwijgen zien we
nederigheid, liefde tot het eind
Uw zachte stem God
sterker dan alles

 

Palmzondag

 

Zondag 18 maart 2018

Op deze vijfde zondag van de veertigdagentijd horen we over het
geheim van leven verliezen en daardoor juist vinden.
De klimop herinnert aan het doorgaande leven.
De bloembol geeft weer hoe vanuit het donker van de aarde
iets moois gaat bloeien. De narcis vertelt over de stem van God
die vertelt over zijn trouw.


God,
van hemel en aarde
in Jezus zien wij
wat leven in verbinding
met U betekent
Uw stem
is de stem van hoop
van trouw
over grenzen heen
in het verborgene
voltrekt zich het wonder
van nieuw leven
onverwacht anders

 

Biddag wo. 14 maart 2018
Gezamenlijke dienst in Hommerts-Jutrijp.
Ook hier een prachtig liturgisch bloemstuk
van Tryntsje en Tjerie...

Gij ,Tuinman
in ons leven
geloofd bent U
om de schoonheid
in uw schepping
Zaaier en maaier,
voedt ons
met de humus van Uw woord.

Gij, Tuinman
in ons leven
U geeft ons de aarde in handen
Ontferm u over ons
dat wij wortelen in Uw liefde,
groeien met het groen van de hoop
en vruchten van geloof verspreiden

 

Biddag 2018

In de traditie van de kerk werden en worden
bloemen vaak gebruikt om het verhaal van het
Evangelie te vertellen.
Met hun kleuren, hun vormen, lijnen en karakter
geven bloemen en planten beeldend hun boodschap
door.


Als je er naar kijkt, dan straalt het voorjaar,
het nieuwe begin, je tegemoet:
de bollen komen uit, narcissen, maar vooral tulpen.
In het middelpunt staan de tulpen: want Tulpen
symboliseren het gebed.
De bloemen staan open naar de hemel als ze bloeien,
ze verwachten hun heil als het ware van boven
en de gevouwen bladeren van de tulp zijn onze handen,
die zich vouwen in een gebed om zegen over ons werk
en over het gewas.


De kleuren zijn rood, geel en groen:
rood is de liefde, de liefde van God.
Geel: de kleur van Pasen, van het nieuwe leven
en groen: de kleur van de hoop.

En als we verder kijken dan zien we in de hoge lange
vaas de aarde en daar boven op aardappelen, uien,
spruitjes, boerenkool en wortelen, gewassen die we
in het voorjaar planten om dan in de herfst te kunnen
oogsten en eten te hebben in de winter.


Wij zijn hier bijeen om te bidden om ontplooiing,
groei en wasdom om een zegen op het werk van onze handen.

 

 

 

 

 

Vierde zondag 40-dagentijd
Zondag 11 maart 2018

Op deze vierde zondag van de veertigdagentijd
horen we hoe Jezus brood en vis deelt.
Zijn delen maakt veel van weinig.

God
in het groene gras
zitten de mensen
vertrouwend
op de stem
van Hem die deelt
die stem is het
die ons aanzet
tot dele
n

 

blomstik 40-dagentiid
4de zondag 40-dagentijd: liturgisch bloemstuk

 

Derde zondag 40-dagentijd
Zondag 4 maart 2018

Op deze derde zondag van de veertigdagentijd
horen we hoe Jezus stem de handelaars de tempel
uitjaagt. Sterk als het dikke touw rond de stam
is Zijn handelen.

God
zoveel stemmen
die opkomen voor eigen geld en gewin
Uw huis
dat Uw huis niet meer is
Uw stem overschreeuwd
Jezus stem
herstelt
wat niet meer werd gehoord
Uw woord
van liefde en recht

 

Tweede zondag 40-dagentijd 2018
Zondag 25 februari

Op deze tweede zondag van de veertigdagentijd horen we over de verheerlijking op de berg. Drie leerlingen zien Jezus, Mozes en Elia.
Het is een hemels moment dat ze vast willen houden, verbeeld in de drie hyacinten die hemels verlangen uitbeelden. Gods stem klinkt, Jezus wordt de geliefde Zoon genoemd.

God,
stemmen klinken
om hemelse momenten
vast te houden
Uw stem
wijst naar Jezus
Uw geliefde Zoon
Zijn stem wijst
de weg
naar U en onze naaste
hemelse momenten
handen en voeten
gegeven

 

 

Eerste zondag 40-dagentijd 2018
Zondag 18 februari

Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd horen we over
de verzoeking van Jezus in de woestijn. We zien een stam met
twee uitgestoken armen. Rond een van de armen een warboel
aan takken met dorens, zij verbeelden de stem van de diabolos,
de verwarringzaaier. De witte kleine bloemen staan voor de
engelen die voor Jezus zorgen.

God,
zoveel stemmen
klinken er
stemmen
die verwarring zaaien
help ons om Uw stem te blijven horen
ons te richten op
de mens naast ons
op wat recht is
in het spoor
van Jezus
de Mensenzoon.

Basissymbool:
Voor de schikkingen gebruiken we een basissymbool.
Dit keer hebben we gekozen voor een gaffelstam.  Deze heeft de vorm
van twee uitgestoken armen. Deze armen reiken als het ware naar de
hemel om zo drager te zijn van de stem uit de hemel en de stem die
vanaf de aarde naar de hemel klinkt. De armen reiken naar de hemel
en daarmee tegelijkertijd naar de mens naast je.

In alle lezingen kom je iets van de stem uit de hemel en de stem van de
aarde op het spoor. In bloemen en andere natuurlijke materialen geven
we vorm aan de roep die klinkt. Een paars kleed vormt de ondergrond.
Soms aangevuld met jute, roze of wit.Bevestiging Ludwine Andel als pastor
Voor deze bijzondere gebeurtenis is er ook weer
een liturgisch bloemstuk gemaakt

De prachtige tekst...
De rode roos, als teken van liefde voor God en de medemens
symboliseert de ambtsdrager.
De rode roos met schutbladeren staat ook voor geheimhouding
en vertouwen.
Het gipskruid in de schikking staat symbool voor de  Heilige
Geest rondom ons heen.
De gemeente wordt uitgebeeld door de ring van gekleurde
bloemen.
De grote bladeren van de vingerplant symboliseren het zich
gedragen weten door God.
De klimop is een symbool van Liefde en trouw. Het hecht zich.
De  vruchten zijn tekenen van vruchten van de Geest.
Dat Ludwine Andel haar werk vruchten mag dragen.

Kerst (Johannes 1, 1-14)

 

 


Als een morgenster uit het duister
is hij verschenen.
In een kind is het Woord tot bloei gekomen
en heeft hij God als mens op aarde
aan het Licht gebracht.

 

De Geest van Leven daalt neer in Maria,
als rode takken vol liefde en passie.
Met open armen verwachten
we de Heer die Leven is en
leven schenkt.

We ontsteken een vierde kaars.

Zondag 23 december 2017: vierde advent

Zondag 17 december 2017: derde advent

 

 

Ruimte scheppen voor het
Licht van de Ander
paars wordt roze,
met groene takken

van hoop op nieuw leven.
We ontsteken een derde kaars.

 

 

 

Een weg banen…
recht door zee,
als rechte takken
naar Licht van omhoog.
We ontsteken een tweede kaars

Zondag 10 december 2017: tweede advent


Zondag 3 december 2017: eerste advent...


 
 

 

Verdwaald als dorre
bladeren op de wind,
richtingloos,
als kronkeltakken zoeken
naar een weg uit het duister.
We ontsteken de eerste kaars.

 

Lêste snein tsjerklik jier
Snein 26 novimber 2017, betinking fan de ferstoarnen.
Wy neamden de nammen fan:

Folkert van Netten
Wypke Attema
Thom Leenstra
Age Cnossen
Wybren van der Goot
en stil, yn ús hert, de nammen fan al dy leafsten dy't wy
al earder misse moasten...

 

Pinksterblomstik

 

 

Pinksterblom-stik...
Heer van liefde en van licht,
vervul ons met uw Geest.

Paaszondag 16 april 2017
40-dagentijd: 'Sta in je kracht'...

Exodus 14, 9-14
Johannes 20, 1-18

In het boek Exodus wordt verteld hoe God zijn volk uit de slavernij bevrijdt en het voorgaat naar het Beloofde Land. Het gedeelte uit Johannes beschrijft de verwarring van de Paasmorgen. Het kan even duren voordat eer herkenning is van de Opgestane Heer. Het vraagt om deogenvanhet hart, ogen van geloof en vertrouwen.

Op deze Paasmorgen zien we een tuin vol witte bloemen. We mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer. Zijn Licht en Liefde, zijn opstandingskracht, mag onze kracht worden.

Gods kracht
breekt door het donker
van de dood heen
licht raakt ons aan
kom, sta op
deel het leven
deel vertrouwen

God van licht en leven,
in Jezus
is de dood overwonnen
in die kracht
mogen wij staan

 

Zondag 9 april 2017
40-dagentijd: 'Sta in je kracht'...

Jesaja 50, 4-7
Matteüs 21, 1-11

Op de 6de zondag van de 40-dagentijd horen
we traditiegetrouw over de intocht van Jezus.
In de schikking ligt een gekleurde doek.
Deze verwijst naar de verschillende verwachtingen
die leven onder de mensen die staan
te juichen langs de weg. De zachte bolletjes mos
geven de krachten weer. De rode viooltjes
vertellen over de nederigheid.

sta in je kracht.
Jezus rijdt Jeruzalem binnen
niet hoog te paard
maar op een ezel
nederig
barmhartig
liefdevol.
dat zijn de koninklijke krachten
Gods kracht

 

Zondag 2 april 2017
40-dagentijd: 'Sta in je kracht'...

Ezechiël 37, 1-14
Johannes 11, 1-4

Op deze 5de zondag van de 40-dagentijd horen we van Ezechiël over het visioen van de dorre doodsbeenderen. Hij ziet hoe God wat dor en doods is weer tot leven roept.

Johannes vertelt over de zieke Lazarus. Johannes vertelt over Lazarus die door Jezus' hand opstaat ten leven. Wat dood lijkt blijkt meer levenskracht te hebben dan gedacht.

In de schikking zien we bloemen tussen de dorre takken die gestoken zijn vanuit de verschillende windrichtingen. Gods Geest blaast leven in wat dor en doods lijkt.

sta in je kracht
zie
hoe wat dor is
tot leven komt
wat dood lijkt
sta op
Gods
levensgeest
blaast kracht in

 

Zondag 26 maart 2017
40-dagentijd: 'Sta in je kracht'...

1 Samuel 16,1-13
Johannes, 1-13 (14-25) 26-39

Op deze vierde zondag schijnt het licht van Pasen door
het donker heen endat zien we aan de roze kleur.
De ronde gevlochten vorm rond de bloemen geeft onze
vooroordelen weer die ons het zicht kunnen ontnemen.
Jezus opent onze ogen om te kunnen zien.

sta in je kracht
laat je aanraken
door Jezus' liefde
die vooroordelen
afbreekt
zie
met de ogen
van het hart
dat geeft kracht

 

Zondag 19 maart 2017
40-dagentijd: 'Sta in je kracht'...

Exodus 17,1-7 en Johannes 4, 5-26 (42)

Op deze derde zondag horen we over en Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron.
In haar ontmoeting met Jezus vindt zij het levende water.

In de schikking zien we het water waaruit het groen van het doorgaande leven opkomt. De kronkelende takken vertellen over het leven dat niet recht verloopt.
De zeven rozen staan voor de volheid van de liefde die Jezus geeft.
Nieuw leven dat vrucht geeft.

sta in je kracht
neem
van het levende water
dat geboden wordt
levenskracht
gegeven
uit liefde
die opricht
om te staan in je kracht

 


Zondag 12 maart 2017
40-dagentijd:'Sta in je kracht'

Exodus 24,12-18 en Matteüs 17,1-9

Mozes ontvangt de 10 geboden op de berg. Matteüs vertelt hoe Jezus, met drie van zijn leerlingen, Mozes en Elia ontmoet, ook op een berg. Bijzonder ontmoetingen die bepalend zijn voor het verdere leven. De berg en de wolk komen we in beide lezingen tegen, ze zeggen iets over een ontmoeting met hetgoddelijke, het overstijgt het dagelijks gebeuren. Kracht wordt ontleend aan de ervaringen op de berg.

In de schikking zien we de witte Amaryllis als beeld hiervan De paarse bloemen staan voor bezinning. Wat er gezien is op de berg is niet vast te houden maar wel mee te nemen in het denken en doen.

sta in je kracht
met regels en leven
en
hemels licht
dat er zomeaar
soms even
kan zijn
herinnering
die blijft
en vreugde geeft
sta in die kracht

 

Zondag 5 maart 2017
40-dagentijd, het thema...

'Sta in je kracht'
Overal ter wereld leven sterke meiden en vrouwen en dappere jongens en mannen. Mensen die hun hart willen volgen. In makkelijke en moeilijke omstandigheden. Dit vraagt om kracht en doorzettingsvermogen. Iets dat vanzelfsprekend en makkelijk lijkt, maar het niet altijd is. Jezus deelt zijn kracht en liefde met ons. En uit liefde volbracht Hij krachtig zijn levensweg. Laten wij net zo dapper zijn als Jezus. en delen zoals Hij deelt.


Genesis 2,15-3,9 en Matteüs 4,1-11: verleiding en verzoeking...
Als symbool van verleiding zien we een prachtige bloem - zij schittert boven de stenen en het zand van de woestijn.

Jezus gaat zijn weg vanuit de kracht van Gods liefde: de berg is hier symbool van die liefde en kracht. De berg is de plaats van ontmoeting met God. In de schikking is een berg gevormd van drie schijven van een boom. De jaarringen geven de groeikracht aan, de scheuren de kwetsbaarheid. Alle horen bij het leven vanuit Gods krachtige liefde.

sta in je kracht
Jezus laat zich niet
verleiden
door de glans en
schittering
die hem getoond worden
sterker dan
alle machten
is
de kracht
van Gods liefde
sta in die kracht