PKN-GAASTMEER

  PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR

   

wijzerplaat


De
PROTESTANTSKE GEMEENTE
DE GAASTMAR

is ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel
onder KvK nr. 76453081

Gebruiksplan Pieltsjerke
vastgesteld per 24-08-2020

Lees meer...

Coronaproof-plan
penluchtvieringen
PKN De Gaastmar
per 16-08-2020.

Lees meer...

 

Beheer kerkhof
Willem van Berkum
bereikbaar via mail:
illem@berkumvan.nl
of telefonisch 0515 469764
of 06 1997 2014

Begrafenisvereniging
Contactpersoon Klaas Bakker,
T. 0515 469936

 


 
Taakbeschrijving...
Kerkrentmeester is een functie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Voorheen was de officiële benaming kerkvoogd. De kerkrentmeesters hebben het beheer over de goederen van de kerkelijke gemeente, zoals het kerkgebouw, de pastorie, de kosterswoning en het verenigingsgebouw. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en verhuur van deze gebouwen. Volgens de kerkorde bestaat de kerkenraad van een gemeente uit ouderlingen en diakenen. Als zodanig hebben kerkrentmeesters dus geen stem in het kerkbestuur. Tegenwoordig worden gemeenteleden daarom steeds vaker benoemd in het ambt van ouderling-kerkrentmeester. Wat er altijd speelt...
- onderhoud...
- financiën...

 

'College van Kerkrentmeesters'

 • Klaas Iedema, ouderling-kerkrentmeester
 • Klaas Brouwer, ouderling-kerkrentmeester
 • Harm Jelle Zeilstra, kerkrentmeester
 • Riny Visser, ouderling-kerkrentmeester, secretaris

Kosters: onze gastheren en-dames...

Eelco Leenstra
Jantsje Jansen
Harm Jelle Zeilstra
Wybe Leenstra

'Preekvoorziener'...
dat is degene die er voor zorgt dat er elke zondag weer een voorganger op de preekstoel staat! Sjoukje Zeilstra zorgt daar al weer jaren voor. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 0515 469567

Ledenadministratie
Willem Wendelaar Bonga
Mail... naar de ledenadministratie voor het doorgeven van wijzigingen of vragen over de wijze waarop uw gegevens worden beheerd.

Boekhouder
Jan van Muiswinkel.
Bereikbaar via mail...
NL 50 RABO 0370 6498 69
College van Kerkrentmeesters Prot. Gem. De Gaastmar


Kerkbalans HOBO-poster


Lid of gastlid worden?
Download hier de richtlijnen
voor uw financiële bijdrage.

Pondok!
van oud, heel oud... naar nieuwe recreatiewoning!Een nieuwe bestemming op een prachtig plekje!Klik door naar...
www.pondokgaastmeer.nl

en reserveer vast voor de komende zomer!

 

Geef aan de kerk als de kerk u lief is...
Waar zouden we zijn zonder de trein? Zo luidt de bekende slogan van de Nederlandse Spoorwegen.

Maar waar zouden we zijn zonder de kerk? Steeds vaker valt te lezen dat moderne mensen heel erg geïnteresseerd zijn in religie, maar niet in het instituut kerk. Dat is jammer, omdat de Kerk véél meer is dan zomaar een instituut.

De kerk is op de eerste plaats een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door het evangelie van Jezus Christus en Hem willen navolgen.

De kerk vraagt ook keer op keer aandacht voor waarden en normen die gebaseerd zijn op het evangelie en die een samenleving menswaardig maken. Óók voor mensen die zelf niet actief bij de Kerk betrokken zijn.

De kerk is soms vóór, maar ook heel vaak achter de schermen betrokken bij sociale projecten en de zorg voor mensen.

En ten slotte zijn kerkgebouwen oases van rust in onze snelle en jachtige samenleving. De kerk – als gemeenschap, instituut of gebouw – is van onschatbare waarde voor de samenleving.

De kerk kan die rol alléén blijven vervullen met uw steun. Daarom wordt in januari uw aandacht voor de financiële bijdrage gevraagd. Leden ondersteunen de kerk met een
vrijwillige financiële bijdrage.

Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven. Met de financiële bijdragen wordt het plaatselijke en landelijke kerkenwerk uitgevoerd. Van de bijdragen van de leden wordt bijvoorbeeld het onderhoud van het kerkgebouw en het salaris van de predikant betaald.

'PRO DEO'
column ds. Wim Beekman - LC 25 januari 2020

God is gratis. Maar de kerk kost wel iets.
Wij hadden vroeger thuis geen actie kerkbalans. Mijn ouders betaalden kerkbelasting. De kerk vroeg bij de Belastingdienst hun inkomen op.
Vervolgens werden zij aangeslagen voor een percentage daarvan.
Ze betaalden die zonder morren. Zij vonden het hun plicht, want de kosten van de kerk moesten ook gedekt worden.
De inkomsten van de kerk werden beheerd door kerkvoogden. Die zagen erop toe dat alle kerkleden hun plicht nakwamen. Ook toen de kerkbelasting werd vervangen door een vrijwillige bijdrage.
Al snel spraken de kerkleden van een ‘verplichte vrijwillige bijdrage’.
Uit mijn tijd als jonge dominee herinner ik mij de discussies in de kerkenraad wat we moesten doen met leden die wel ingeschreven stonden, maar niet bijdroegen. Het standpunt van de kerkvoogdij was: schrappen als lid. Dat deed de voetbalvereniging ook. Gelukkig zei een wijze ouderling dat de kerk geen voetbalclub was, maar eigendom van de lieve Heer, en dat Hij geen mensen royeert omdat zij niet betalen.
Ook legde een ondernemer uit hoe blij hij zou zijn met ‘slapende leden’, want die worden vroeg of laat weer wakker.
Toch moest er betaald worden, vonden de kerkvoogden.
De kerkvoogd- penningmeester die over het geld ging, was het zo zat dat mensen wel een bijdrage toezegden, maar hun toezegging aan het eind van het jaar niet nakwamen, dat hij in het kerkblad schreef:

Wie belooft en niet zal doen
is gelijk een mager hoen
dat wel kakelt op haar stok,
maar geen eieren legt in ’t hok.

Zijn vrouw was laaiend. ,,God kost niets”, hield zij haar man voor.
,,Wij gebruiken namelijk de uitdrukking ‘pro Deo’. Daarmee bedoelen we dan dat er geen kosten aan verbonden zijn.
Een ‘pro Deo-advocaat’ hoef je toch niet te betalen?” Ik was het met haar eens. God is gratis. Maar de kerk kost wel iets. Een kerkelijke gemeente heeft op z’n minst drie zaken nodig: actieve vrijwilligers, een kerkgebouw en een dominee
of een kerkelijk werker. Dat kost allemaal tijd en energie, en ook geld.
Dus vragen de kerken deze dagen om geld. Bescheiden en vrijmoedig. Bescheiden omdat God gratis is. En vrijmoedig omdat we beseffen dat we met de vrijwillige bijdrage van mensen veel kunnen betekenen voor andere mensen.
Een vrijwilliger die de deuren langs was geweest om een kerkelijke
bijdrage te vragen, vertelde me hoe, nadat hij had aangebeld, boven in
het huis een raampje openging. Een meneer op leeftijd vroeg enigszins argwanend wat hij wilde.
,,Ik kom voor de actie kerkbalans”, had hij gereageerd. ,,Wacht even”, was het antwoord. Beneden gekomen zei de man: ,,Ik ben blij dat u er bent”, en overhandigde hem 300 euro. En, na diens verbaasde blik: ,,Toen mijn vrouw na een ernstige ziekte overleed, hebben mensen van de kerk steeds naar ons omgekeken. Daar doe ik het voor”, zei de
vrijwilliger. Voor zulke mensen. En voor de lieve Heer. ‘Pro Deo’, zal ik maar zeggen.
wim.beekman@lc.nlANBI-gegevens kerk en diaconie
Informatie over de kerk en de diaconie als ANBI
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Onze gemeente is onderdeel van de PKN in Utrecht die als ANBI-instelling is aangemerkt. Als plaatselijke gemeente moeten wij  daarom onze gegevens publiceren. Een instelling die is aangemerkt als ANBI, kan gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

 • Een ANBI komt in aanmerking voor 
  teruggaaf van energiebelasting
  .

 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.

 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst
Kerk en diaconie
leggen in onderstaande documenten (PDF-formaat) verantwoording af van hun reilen zeilen volgens de regels voor een ANBI. Klik op de link hieronder om meer te lezen.

ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich
voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Uw kerkelijke gemeente en de diaconie van uw gemeente
vragen als algemeen nut beogende instelling een ANBI-
beschikking aan.
Met deze beschikking kunnen ze fiscaal worden aangemerkt
als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Klik op onderstaande links om meer te weten te komen...


Lees ANBI-DOCUMENT
College van Kerkrentmeesters.

Lees ANBI-DOCUMENT
Diaconie.


College van Kerkrentmeesters ANBI-gegevens:
Aangepast, aangevuld 03-12-2021 (begroting 2021toegevoegd)

Financieel overzicht
College van Kerkrentmeesters 2021

College van Diakenen ANBI-gegevens:
Aangepast, aangevuld 03-12-2021 (begroting 2021 toegevoegd)

Financieel overzicht
College van Diakenen 2021

De PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR
is ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel
onder KvK nr. 76453081

Privacyverklaring
'Protestantske Gemeente De Gaastmar'
Wat doen we wel en niet met uw gegevens?
Lees de privacyverklaring...
vastgesteld
op 28 juni 2020.

 

 


Knibbelbankje...

Financiën...
De Protestantse Kerk wil een
zorgzame gemeenschap zijn.
Dit betekent: opkomen voor mensen
die (armoede) problemen hebben
en de zwakkeren in de
samenleving bijstaan.

De kerk weerspiegelt iets van
de ruimte en geborgenheid die
God aan mensen schenkt.
Een beweging van hoop en
verwachting waarin mensen
elkaar dichtbij en veraf
inspireren.


Het werk gebeurt op diverse
terreinen...
Lees meer...

 

Tsjerkerintmasters sykje it hegerop:
toer hinmmelje!

Klik op de foto hjirûnder foar mear 'hi(m)melske
bylden' fan sneon 19 juny 2021!

 


Wij doen mee: zomer 2022!
Tot en met 10 september 2022 is er elke zaterdag tussen
13.30 en 17.00 uur een gastheer of -vrouw aanwezig in
de kerk om te luisteren naar wat bezoekers kwijt willen of
om te vertellen over onze kerk of ons kerkzijn.
Misschien een idee voor als u deze zomer familie of
vrienden op bezoek heeft? U kunt natuurlijk ook een
hele Tsjerkepaadroute uitzetten.
De deelnemende kerken staan op
Tsjerkepaad Fryslân

Op die website staan ook allerlei mooie foto’s en verhalen.

Nieuw bij ons is dat bezoekers nu ook kaarten kunnen
kopen met foto’s van het in- en exterieur van onze kerk.
Natuurlijk gemaakt door Attie Bak.

 

Koster Wybe
Zondag 7 augustus 2022 deed koster Wybe Leenstra voor het laatst dienst als koster van onze Pieltsjerke.
Ouderling Anneke van Mourik stond even stil bij wat een
koster als gastheer, allemaal doet voor onze gemeente
en wat een koster zoal kan overkomen...
Wybe werd hartelijk bedankt voor de vele jaren
trouwe dienst!